Club kleuren

Notulen Algemene Leden Vergadering - 24 april 2009

2. Agenda

De voorzitter stelt een wijziging in de agenda voor. Flamingolid Erik van Muiswinkel zal een verhaal over het nieuwe jeugdcrickethandboek vertellen na punt 8, en met vooruitziende blik wordt punt 14 'Samenstelling bestuur' verschoven naar punt 10, zodat de aanstaande bestuursleden zelf over de FlamingoTour en Fixtures 2009 kunnen vertellen. De vergadering ziet geen bezwaar tegen deze wijziging.  

3. Ingekomen stukken

Er is een uitnodiging binnengekomen voor een weekend Cricket on Ice in St Moritz   Om 19.38 komt erelid Philip van Dok binnen.  

4. Mededelingen bestuur

Er zal een bestuurswissel plaatsvinden, dit zal bij punt 10 gebeuren. Afgelopen jaar hebben de Flamingo's de band met de KNCB versterkt. Zo gingen er op de FlamingoTour jonge talenten mee, onder andere op aanbeveling van de bondscoach Peter Drinnen en Nederlandse jeugdcoach Roland Lefèbvre.   Dit jaar zijn er weer nieuwe Flamingoattributen te verkrijgen, zoals Clubdassen, Chokers, Truien / Pullover, Spencers / Slipover, Shirts, Borsalino's met Flamingo drie-kleuren lint, Manchetknopen, Caps, Sunhats, en Flamingo's postzegels. Tevens zullen binnen niet al te lange tijd Flamingo Blazers op voorraad zijn.   Tevens is voor de financiele ondersteuning van jeugdcricket gezorgd. In dat kader zal komend jaar ook het Flamingo IndoorToernooi (FIT) worden georganiseerd. Dit is een crickettoernooi in de wintermaanden, voor jeugd tot en met 11 jaar in diverse hallen in de regio Kennemerland. Afgelopen jaren is dit door clubs zelf georganiseerd en is dit al een populair en succesvol concept gebleken.   Daarnaast is het nieuwe handboek 'Op de Groei' van Erik van Muiswinkel en Marike Dickman door een financiele bijdrage mogelijk gemaakt. Zie punt 8   Doelstelling huidige bestuur: De lijn van afgelopen jaren voortzetten en dus de jeugd meer aanspreken.  

5. Notulen ALV 4 april 2008

Het jaarverslag van de secretaris wordt accoord bevonden door de vergadering.   Om 19.38 komt Remco van der Veen binnen.

6. Verslag van de penningmeester

Contributie-ontvangsten waren in lijn met het begrote bedrag; wel staat er eind 2008 iets meer open dan een jaar geleden. Bijzondere baten betreffen de netto opbrengst van het diner/veiling in 2008. Aan de lastenkant bleken de begrote hogere netto kosten voor de nieuwe opzet van het Flamingo-toernooi mee te vallen - mede door sponsoring, waaronder ook dit jaar Nanchenius Tjeenk. De secretariaatskosten dalen t.o.v. het jaar daarvoor. In het nieuwe jaar is een verdere daling begroot - ook doordat voortaan de Vogel gecombineerd wordt met de Ledenlijst. De post promotie is voor 2009 verhoogd door het besluit om onze vereniging sterker te positioneren onder de Nederlandse cricketjeugd middels gerichte sponsoring via de KNCB. Het bestuur stelt voor geen verhogingen in de bestaande tarieven voor te stellen. De sluitende begroting en de relatief sterke balanspositie liggen daaraan mede ten grondslag.   Cees Bakker wil graag terugkomen op een vraag in de ALV van 4 april 2009; het gaat over het idee voor een 'lidmaatschap voor het leven', is hier iets mee gedaan? De penningmeester antwoordt dat het bestuur dit heeft uitgezocht, maar tot de conclusie is gekomen dat dit vrijwel niet rendabel te maken is.   De Penningmeester verklaart vervolgens de begroting. De kostenpost voor promotie is hoger ingeschat omdat de Flamingo's vooruit willen. Evenwel dienen de apparaatkosten verlaagt te worden. Dit gebeurt reeds door een efficientere administratie (email in plaats van brieven).   Frank van der Weijden vraagt zich af hoe het bestuur denk het FJT te kunnen uitbreiden terwijl er minder begroot wordt dan voorheen? De penningmeester antwoordt dat vorig jaar een uitschieter was, maar de huidige begroting van € 4000 hetzelfde is als twee jaar geleden. Daar dient bij gezegd te worden dat het niet ruim begroot is.   Vervolgens vraagt de heer Frank van der Weijden wat er met debiteuren gedaan wordt. Het antwoord is dat deze nog één keer aangemaant worden met een brief van de voorzitter en mocht men desondanks verzuimen te betalen, zal het lidmaatschap ontbonden worden.  

7. Kascommissie

De heer Huib van Walsem, lid van de kascommissie heeft  de boekhouding van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 steeksproefgewijs gecontroleerd en in orde bevonden. De saldi van de balans per 31 december 2008 stemden overeen met de saldi van de ABN Amro bank te Den Haag. De kascommissie van CTC de Flamingo's stelt de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiele beleid onder dankzegging voor de wijze waarop dit is gebeurd. De vergadering stemt in.  

8. Op de groei

Flamingolid Erik van Muiswinkel vertelt over het nieuwe handboek voor jeugdopleiding bij cricketclubs. Inmiddels weet iedereen hoe moeilijk het is om jeugleden te werven, maar vooral ook om ze te behouden voor de Cricketsport. Marike Dickman en Erik hebben dit praktische handboek geschreven voor de besturen en vrijwilligers van clubs.   Het boek geeft tips en vertelt over de organisatie van een jeugdafdeling, de werving van de jeugdspelers, en de 'cruciale' periodes als het om het behouden van jeugdspelers gaat. Het boekwerk valt overigens hier te bewonderen: http://www.kncb.nl/site/images/stories/KNCB/pdf/publicaties/groei eerste deel.pdf (Auteurs: Marike Dickman & Erik van Muiswinkel)   Erik bedankt de Flamingo's hartelijk voor het financieel ondersteunen van dit handboek!  

9. Bestuurswissel

De heer Eduardo de Moura Correia heeft, na 21 jaren trouwe dienst, te kennen gegeven het stokje over te geven. Er hebben zich twee enthousiaste kandidaten gemeld. Eduardo deed werk voor twee en daarom stelt het bestuur voor om de heer Pyke Gunning en Tijler Tettelaar (beide Bloemendaal CC) beide te installeren. Het bestuur heeft voor ogen dat zij samen de binnenlandse en buitenlandse wedstrijden organiseren. Hierbij is Pyke verantwoordelijk voor de buitenlandse wedstrijden (Tourmanager International) en Tijler zal verantwoordelijk zijn voor de binnenlandse wedstrijden (Tourmanager domestic). Dit ligt volledig in lijn met het voornemen meer en betere Flamingo cricketwedstrijden te organiseren. De vergadering steunt deze opvolging van harte.   De voorzitter reikt Ed de Moura Correia de befaamde Biertankert (voor oud-bestuursleden) uit en  spreekt  hem toe; Ed heeft meer dan 20 jaar in het bestuur van de Flamingo's plaats genomen, en in die periode waarschijnlijk meer dan 500 wedstrijden gespeeld. Ed is namelijk lid van meerdere buitenlandse verenigingen, en het is bekend dat Ed vele nationale, maar vooral ook internationale contacten heeft, en daar hebben de Flamingo's dankbaar gebruik van mogen maken. Verder staat Ed bekend als een man met kennis van zaken en die altijd correct aanwezig is. Het enige punt van kritiek zijn wellicht de bowlingtactieken van 'Ed-dan-zet-ik-mezelf-maar-aan'.   In de laatste jaren is hij zich steeds meer gaan bezighouden met KNCB activeiten, wellicht zien we hem in die hoedanigheid nog vaker terug. Tenslotte is dit slechts een bloemlezing uit de rijke  Ed de Moura Flamingo-geschiedenis. De voorzitter, en de rest van het bestuur, acht het derhalve zeer gepast om Ed tot Lid van Verdienste te benoemen, na alle tijd, moeite en energie die hij in de Flamingo's heeft gestoken. Daarom draagt het bestuur Ed de Moura Correia aan de vergadering voor als Lid van Verdienste. De vergadering stemt hier unaniem mee in, kortom bloemen en zoenen!   Na deze lovende woorden krijgt Eduardo de Moura Correia zelf aan het woord. Ed vertelt dat hij 21 jaar geleden in het bestuur van de Flamingo's is gekomen en dat altijd met zeer veel plezier gedaan.  In die tijd heeft hij 8 of 9 touren meegemaakt, waarbij telkens weer de prachtige flamingogedachte de rode draad was. Verder heeft hij zich altijd sterk gemaakt voor het aantrekken van jonge mensen en het stimuleren van Cricket in Nederland en jeugdcricket in het bijzonder. Hij weet zeker dat de stijgende lijn van de afgelopen jaren, waarin de Flamingo's zich momenteel bevinden, zich zal voortzetten!   Pyke Gunning en Tijler Tettelaar nemen plaats achter de tafel, en doen meteen hun toekomstplannen uit de doeken. Zie de volgende punten 11 en 12.  

10. Flamingo Tour 2009

De nieuwe Tourmanager International, Pyke Gunning, neemt het woord. De Flamingo Tour zal dit jaar plaatsvinden van 6 tot en met 10 juli 2009. Een sterk Flamingoteam neemt daarbij deel aan het  Free Foresters Cricket Academy, dat onder andere door de deelname van bijvoorbeeld Ierland U19 als zeer hoogstaand mag worden beschouwd! Dit hebben we onder andere te danken aan de goede prestaties van 2008 tijdens ditzelfde toernooi.   Koos van Staaij vraagt of de tourgangers alles zelf betalen? De voorzitter antwoordt dat alle spelers zelf betalen, bij hoge uitzondering worden mensen financieel geholpen.   Gerrit van Laer merkt op dat er vorig jaar weinig Nederlandse cricketers meegingen op tour. Hij hoopt dat dit komend jaar anders zal zijn.  

11. (Voorlopige) fixturelist 2009

Vrijdag 15 mei 2009 Baltic Exchange CC (40 overs)
Ma-vrij 17 - 21 aug Flamingo Junioren Toernooi U19 (50 overs)
Ma-vrij 17 - 21 aug Flamingo Aspiranten Toernooi U15 (50 overs)
9 oktober 2009 De Onderlinge  

 

12. FJTFvdW

Sinds jaar en dag wordt het Flamingo Junioren Toernooi gedragen door Frank van der Weijden. Maar daarnaast is Frank talloze jaren bestuurslid van de Flamingo's geweest en nam als secretaris niet alleen alle lopende zaken op zich, maar hij pikte daarnaast ook nog de dingen op die er tussendoor vielen.Toen hij eenmaal websites en vooral e-mail had uitgevonden was het hek van de dam. Vanaf dat moment kon eenieder uitziend naar een email van Frank. Tevens was Frank jarenlang redacteur van de Vogel.   Het stemt de voorzitter dan ook gelukkig dat de Flamingo's zo'n man in hun midden hebben en het bestuur draagt Frank aan de vergadering voor als Lid van Verdienste van C.T.C. de Flamingo's. De vergadering stemt hier unaniem mee in! Frank krijgt tevens meteen een opdracht mee. De bijbehorende trui krijgt hij zonder borduursel aangeleverd. Hij mag zelf een klinkende tekst verzinnen en Frank kennende weet hij ook dit wel te organiseren.   Onder luid applaus neemt Frank de lofuitingen in ontvangst.  

13. FJT 2009 en FAST 2009

In 2009 breiden de Flamingo's de jeugdactiviteiten verder uit met het mogelijk maken van het 'FIT', het Flamingo Indoor Toernooi. Dit nieuwe initiatief met de KNCB haakt in op het succes van de Kennemer indoorwedstrijden van de afgelopen jaren, en betekent dat meer kinderen de mogelijkheid wordt geboden ook in de winter te cricketen.   In de week van 17 tot 21 augustus zal wederom het Flamingo jeugdtournooi (FJT)worden gehouden. Ook dit jaar zijn er weer 2 toernooien, te weten het FAST U15 Twenty20 en het Flamingo junioren U19 tournooi. De finales zijn op VCC, hierbij zullen de finales van het FJT en FAST wederom gecombineerd worden. De organisatie is in handen van Evert Jelgerhuis en Pyke Gunning.   Dit jaar zal er geen dispensatie worden verleend aan spelers van 19 jaar en ouder, daarmee worden alle overloze discussies voorkomen waarbij de wedstrijdleiding ieder individu moet beoordelen. De grens is daarmee gelijk getrokken met de dispensatieregeling van de nederlandse jeugdcompetitie. Bovendien zijn alle exchange-spelers (en daarmee alle discussies omtrent hun meespelen) uitgesloten van deelname. In mei zullen de clubs worden benaderd, dit wordt met opzet zo vroeg ingezet, zodat de kinderen (en hun ouders) de periode van het FJT vastleggen. Het streven is om 12 clubs mee te laten doen.   Volgens Frank van der Weijden is de leeftijdsgrens te hoog, hij baseert zich daarbij op uitspraken van Marike Dickman. De jongere jeugd staat daarmee volledig buiten spel. De tourmanager domestic geeft aan dat de organisatie er nogmaals naar zal kijken.  

14. Golf

Bij afwezigheid van Thijs Vermeulen neemt Dick Kramer het woord. Hij vertelt dat de Flamingo's ook in 2008 weer met enige regelmaat in Flamingo verband het edele golfspel is beoefend. Alhoewel er natuurlijk maar één King of Sports is, is Golf voor de 'Vogels' die zich min of meer hebben teruggetrokken van het cricketveld een zeer welkom alternatief. Vooral natuurlijk, omdat het een ideale gelegenheid is om met enige regelmaat op sportief gebied met oude cricketmaten op te trekken. Het Golf programma voor 2008 zag er als volgt uit:  

  • Flamingo's - Batavieren, 16 juni 2008
  • Flamingo's - Orange All Stars (OAS), 25 juli 2008
  • Flamingo Golf tour, 5/6 September 2008
  • Flamingo Golf kampioenschap, 3 oktober 2008

  Zoals eigenlijk elk jaar, kenmerkten alle wedstrijden zich door opperbeste stemming / afwisselend golfniveau en een variabel aantal deelnemers. Maar er kan geen twijfel over bestaan dat de deelnemers aan alle wedstrijden altijd heel veel plezier beleven en daar gaat het in feite toch om.  

15. Uitreiking bekers

Zoals gebruikelijk worden  de diverse bekers tijdens het diner uitgereikt:   De Cramer McLean beker wordt toegekend aan Edgar Schiferli als man of the tournament van ICC 2009. Mede door zijn goede (openings)bowlen plaatste het Nederlands Elftal zich voor het WK in 2011. Edgar nam de meeste wickets (24) met een gemiddelde van 17.30, waaronder 4 wickets voor slechts 23 runs in de cruciale wedstrijd tegen Kenia. Bovendien was hij productief met het bat met een strikerate van 169. De Willem van Rossem memorial is toegekend aan Paul Polak voor zijn verdiensten voor het Nederlandse Cricket. Paul is lid van de Accodomatie commissie van de KNCB. De Grij-Glé beker (Landskampioen HCC) De Zilveren Flamingo (winnaar FJT 2008 was HBS)  

16. Rondvraag

Koos van Staaij prijst het goede verhaal van Erik van Muiswinkel. Maar hoe gaat hij dit uitrollen? De voorzitter vertelt dat de KNCB dit doet en dat de Flamingo's geen uitvoerende taken hebben. Marike Dickman zal alle clubs nabellen om te zorgen dat het wordt opgepikt. Tot slot wil de voorzitter wijzen op de tafel waar alle nieuwe clubdistinctieven ten toon liggen gespreid. U kunt daar allen de mooiste distinctieven kopen dan wel afhalen.  

17. Sluiting

Gerrit van Laer bedankt de huidige bestuursleden en benadrukt dat de verjonging niet alleen bij de Flamingoleden, maar ook binnen het bestuur plaats vindt. Gezien het eerdere dat al is gezegd over de afgezwaaide bestuursleden is het goed dat de frisse bestuursleden delen in de rijke ervaring van de oude garde. Deze vorm van kruisbestuiving biedt volgens Gerrit garantie voor een goede Flamingotoekomst, en idealiter te beginnen tijdens het Heerendiner!   Aldus opgemaakt door de secretaris,   29 april 2008 Harold Vogelaar secretaris@ctcdeflamingos.nl

FaceBook logo
LinkedIn logo
Instagram logo