Club kleuren

Notulen Algemene Leden Vergadering C.T.C. De Flamingo's 2008

Aanwezig zijn de ereleden Philip van Dok en Gerrit van Laer, lid van verdienste Wulf van Alkemade, de bestuursleden Michiel Muller (Voorzitter), Niels de Lanoy Meijer (Penningmeester), Ed de Moura Correia (Tourmanager), en de leden Kees Bakker, Jaap Grootmeijer, Maarten Tuininga, John Ravenhill, Marc Asselbergs, Philip van Dok, Peter Tholen, Frank van der Weijden, Cees Bijloos, Gerrit van Laer, Dries Kost, Gijs Tettelaar, Tijler Tettelaar, Dereck Maarleveld, Peter le Noble, Harold Vogelaar, Koos van Staaij, Jan Spits, John Worries en Toon Hasselman. Jos Heggelman is toehoorder.

Berichten van verhindering zijn ontvangen van: Johan Domela Nieuwenhuis, Jacob-Jan Esmeijer, Jop Abendanon, Reinout van Ierschot, Dave Bakker, Ed van Nierop, Max Kruijt, Buby Pototsky, Cees Boonen, Thijs Vermeulen, Wouter Noordhoek Hegt, Tom Heggelman, Geert Maarten Mol, Pyke Gunning, Henri Grevers, Maurits Jonkman, Huib Klarenbeek, Robert van Oosterom, Eduard Abendanon, Jaco Sillevis, Hans Eric Parée, Maarten Jan Jordaan, Ab van Lomwel, Marcel Bertsch, Thijs Fischer, Koen van Everdingen, Henny Wijkhuizen, Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman, Eddy Snoeck, Lucas Hendrikse, Wiebe Kloppenburg, Maarten van Ierschot, Pim Kruijt, Louk Hartong, Thomas Reeve, Nol Phijffer, Peter van der Burg, Jeroen Zweerts, Klaas Jan van Noortwijk, Albert van Rijn, Henk Riksen, Max de Bruin, Jan van den Bosch, Jaap de Regt en Huib van Walsem.

1. Opening

Om 19.19 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de ereleden J.Ph. van Dok en G.W.A. van Laer, lid van Verdienste J.W. van Alkemade en uiteraard alle overige Flamingoleden van harte welkom. In het afgelopen jaar is ons een aantal Flamingoleden ontvallen, te weten Bram Nordbeck (26 mei 2006), Manus Stolk (23 april 2007), Pieter Bas de Boer (26 juni 2007), Jan Smit (5 augustus 2007), Willy Elkink (10 december 2007), Jan August Dubru (7 januari 2008), Max Slingenberg (7 februari 2008). Tevens worden Ernst Lefèbvre Sr. en Hans Asselbergs herdacht. De vergadering neemt voor allen een moment stilte in acht.

De voorzitter merkt op dat alle aandacht vanuit de Flamingo’s bijzonder positief wordt ervaren door de nabestaanden. Frank van der Weijden verdient hiervoor speciale dank.

2. Agenda

De agenda wordt goedgekeurd

3. Ingekomen stukken

Er zijn 42 Afzeggingen van Shanghai tot Stellenbosch. Vanuit Dubai zijn er veel afzeggingen binnengekomen i.v.m. deelname van veel Flamingo’s aan de Intercontinental Cup. Zij zullen

de ALV vanaf daar nauwlettend volgen.

De weduwe Hooft Graafland bedankt in een briefje voor het opsturen van de Vogel met

daarin het IM van haar overleden echtgenoot.

 

a. Mededelingen van de Voorzitter

De Voorzitter vertelt wat de speerpunten van de Flamingo’s voor het komende jaar zijn:

De nadruk zal nog meer op Jeugdcricket komen te liggen, enerzijds om te investeren in de (cricket)toekomst, anderzijds om de diverse initiatieven omtrent jeugdcricket te steunen. Deze initiatieven zijn nodig omdat er steeds minder jeugdcricket in Nederland wordt gespeeld.

 

Een aantal kentallen:

1. Op dit moment zijn er in Nederland slechts 19 cricketclubs die één of meerdere jeugdteams hebben (van de 65 verenigingen).

2. Momenteel zijn er iets meer dan 850 jeugdleden (50% uit Zuid-Holland, 1/3 uit Kennemerland/Amsterdam)

3. Slechts 9 verenigingen zijn redelijk vertegenwoordigd in alle klassen:

(Bloemendaal, Excelsior ’20, HBS, HCC, Quick Haag, Rood & Wit, VCC, VOC en VRA)

4. Totaal in 2007: 13 poules, 83 teams

5. De meeste clubs hebben te maken met een smalle basis. Gelukkig is er wel enige aanvulling vanuit Belgische teams

6. Jeugdteams spelen over het algemeen slechts een beperkt programma, Zo speelt men maximaal 10 wedstrijden

7. Momenteel is er voor de jeugd in de zomer alleen het Spriettoernooi U11 en het Flamingo Junioren Toernooi U18.

 

4. Nieuwe initiatieven

a. FAST

Het Flamingo Junioren Toernooi zal worden uitgebreid met een Twenty20-toernooi voor de jeugd onder 14:

1. Open inschrijving,

2. Internationaal met UK teams

3. Combinatieteams om de drempel maximaal te verlagen.

Doel:

1. Vergroten van het aantal jeugdwedstrijden

2. uitbouwen Flamingo Junioren Toernooi,

3. gebruikmaking goede naam van Flamingo Junioren Toernooi,

4. Kennismaken met Internationaal cricket

 

· Flamingo Junioren Toernooi (50 overs, 2 poulewedstrijden, Halve finale en Finale. 8-11 teams)

· FAST (Twenty20, 8 elftallen waarvan 1 internationaal elftal)

 

Derick Maarleveld prijst dit goede initiatief, maar wil ook waarschuwen voor de praktijk; men moet oppassen dat FAST niet ten koste gaat van de Flamingo Junioren Toernooi door deze beide in dezelfde week te plannen. Het is niet ondenkbaar dat een aantal spelers van U14 (de FAST-leeftijd) worden opgesteld voor het Flamingo Toernooi.

De voorzitter erkent dit risico, maar zegt hiervoor te waken en stelt dat FJT leidend blijft. Daarnaast is het in deze opzet nog enigszins behapbaar voor de staf van de Flamingo’s. Maar de belangrijkste reden is de jongste jeugd naar de oudere Flamingo Junioren te laten kijken en ze enthousiast te krijgen/houden voor het cricket dat zij over een aantal jaar kunnen spelen.

De heer Maarleveld oppert het idee om de FAST voorrondes een week eerder af te werken. De voorzitter antwoordt dat dit idee zal worden meegenomen, met de kanttekening dat organisatie van dan wel nog een week langer in touw moet zijn.

Onze buitengewone gast van vanavond, Jos Heggelman, kan verheugd mededelen dat het Clèr la Pièrre Toernooi dit jaar nieuw leven ingeblazen krijgt, en dus ook op het lijstje jeugdtoernooien staat.

1.

B. De A-Tour

Tourmanager Ed de Moura de Coreirra vertelt over de A-Tour die dit jaar van 8-11 juli zal plaatsvinden. De Flamingo’s zijn door onze zustervereniging de Free Foresters uitgenodigd om deel te nemen aan een toernooi van de Free Forresters. Zij hebben een Academy opgezet vanuit de gedachte dat het aantrekkelijk moet zijn voor jonge getalenteerde cricketers om van Free Forresters lid te zijn/worden. Op de velden van St. Edward's School, Oxford, wordt een driedaags toernooi gespeeld. De deelnemende verenigingen zijn (Free Forresters, Flamingo’s en Combined Minor Counties (CMC).

De Flamingo’s spelen op dinsdag 8 en donderdag 10 juli tegen de Free Foresters en op woensdag 9 juli tegen CMC. Wedstrijden starten om 11.00 uur (50 overs).

De beschermheer van dit jaarlijks te organiseren toernooi is cricketjournalist en Test Match Special commentator Christopher Martin-Jenkins. In 2009 zal naast Free Foresters, Flamingo's ook een team van jong getalenteerde Ierse cricketers deelnemen als ook een team van de Combined Services (ter illustratie dat dit een bijzonder vruchtbaar plan is).

De Flamingo's zullen aan dit toernooi deelnemen met een team dat zal worden samengesteld uit spelers die in 2008 voor Holland U23/U19 zullen uitkomen. Aanvoerder is Jacob-Jan Esmeijer, manager Ed de Moura Correia

Dhr. G. van Laer vraagt zich af of aan de zijde van de Foresters ons lid R. Schoonheim achter de palen zal kunnen plaatsnemen.

 

C. Deltaplan Jeugd

Cricketevangelist Erik van Muiswinkel zet zich al jaren in voor de toekomst van Cricket in Nederland. In die zin heeft hij een ‘Deltaplan Jeugd’ opgesteld. De exacte details zal hij uiteenzetten tijdens het Nederlands Cricket Congres op zaterdag 12 april (Dit wordt door de KNCB georganiseerd en Marc Asselbergs zal daar tijdens het diner meer over vertellen).

D. Cricketgala

De Flamingo’s willen een jaarlijks Cricketgala voor de jeugd gaan organiseren. De opbrengsten hiervan dienen ter financiering van initiatief zoals het ‘Deltaplan’. Dit is een plan dat nog niet zal worden voorgelegd en “work in progress” is.

 

5. Notulen Algemene Ledenvergadering 30 maart 2007

Notulen worden goedgekeurd, de voorzitter bedankt de secretaris voor het uiterst zorgvuldig opstellen van het verslag.
 

6. Jaarverslag secretaris

Over het jaarverslag zijn geen vragen vanuit de zaal.

 

7. Verslag penningmeester

De penningmeester doet het financieel verslag over 2007 en de begroting voor 2008 uit de doeken.

8. Contributievoorstel

De penningmeester stelt voor de contributie voor senioren te verhogen en wel van € 46 naar € 48,50. De contributie van honoraire leden van € 30 naar € 35, en de contributie van jonge/studerende leden t/m 25 jaar te handhaven op € 25.

Derick Maarleveld houdt van ronde getallen en vraagt zich af of het bedrag voor het lidmaatschap € 48,50 niet kan worden afgerond… in dit geval naar boven: € 50 euro. De penningmeester antwoordt dat dit bedrag gekozen is om het verschil tussen honoraire leden en ‘gewone’ leden geleidelijk gelijk te trekken. Koos van Staaij merkt op dat het een voorrecht is om honorair lid te zijn het lijkt hem goed de honoraire leden daarom te ontzien. Het komt zowaar tot een stemming waarbij 8 stemmen vóór € 50 zijn, de overige 21 leden houden het liever op € 48,50.

 

Derick Maarleveld haalt weliswaar bakzeil maar is nog niet klaar; graag zou hij op de ‘Uitnodiging tot betaling van het Flamingo-lidmaatschap’ een zinnetje zien in de trant van ‘Maak € 100 over en u mag gratis naar binnen bij het FJT én FAST, na afloop krijgt u gratis koffie met appelgebak’.

 

Kees Bakker oppert de mogelijkheid om ‘lid voor het leven’ te worden. Dit levert de Flamingo’s een grote buffer op, en het ‘lid-voor-het-leven’ is van alle rompslomp af. Er wordt positief gereageerd, zowel vanuit de zaal als vanuit de financiële hoek achter de tafel. De penningmeester zal uitzoeken wat het break-even-point is om lid voor het leven te worden.

 

9. Kascommissie

Bij Kascommissie: De kascommisie stelt na steekproefsgewijze controle van de boeken het

bestuur decharge te verlenen. de vergadering stemt hiermee in.

- Liquiditeiten zijn sterk verbeterd door incidentele ontvangsten (legaat Versspyck + giften in 2007 van MAV Slingenberg

- Secretariaatskosten relatief tegengevallen (vooral de drukkosten)

- Kosten FJT veel hoger dan begroot. Ook deze keer bleek Kampong toch wel aan de dure kant

- Overtollige liquiditeiten in Hamburgerfonds ondergebracht. Komende jaren zal daaruit 1500 worden onttrokken voor extra jeugdactiviteiten (zie begroting)

- Contributietarieven vastgesteld tegen de achtergrond van eerder overeengekomen richtlijn verschil tarief honorair en gewone leden naar elkaar toe te trekken.

10. Voorlopig wedstrijdprogramma

Mei/juni

 

 

Grij-Glé beker tegen VRA - Twenty20

12/13 juni

Flamingo's Golf - Batavieren (Broekpolder)

Flamingo U23

Wedstrijdprogramma wordt in overleg met KNCB aangekondigd

 

 

Juli

A-Tour Oxford/Kent

7-jul

Vertrek

8-jul

Free Foresters Academy (St. Edward's Oxford)

9-jul

Combined Minor Counties (St. Edward's Oxford)

10-jul

Free Foresters Academy (St. Edward's Oxford)

11-jul

Kent (venue tbd)

12-jul

aankomst NL

 

 

7-10 juli

Flamingo's Golf - Free Foresters (in combinatie met A-tour)

 

 

25-jul

Flamingo's Golf - Orange All Stars (Kennemer - Bloemendaal Twenty20)

 

 

Augustus

Flamingo Junioren Week

11 augustus

Voorrondes Flamingo Junioren Toernooi

12 augustus

Voorrondes Flamingo Junioren Toernooi

13 augustus

Voorrondes Flamingo Junioren Toernooi

14 augustus

Halve finales Flamingo Junioren Toernooi (ACC)

15 augustus

Finales Flamingo Junioren Toernooi (ACC)

 

 

14 augustus

Twenty20 FAST - Flamingo Aspiranten Toernooi (ACC/VVV)

15 augustus

Twenty20 FAST - Flamingo Aspiranten Toernooi (ACC/VVV)

 

 

29-aug

Flamingo's - Zamigo's

 

 

5/6 september

Flamingo's Golftour Nederland (Zeeland/Burgh Haamstede)

 

 

3-okt

Flamingo's Golf Kampioenschap (Amsterdamse)

 

 

 

 

11. Flamingo Junioren Toernooi 2008

Het Flamingo Junioren Toernooi 2008 zal worden gehouden van 11 t/m 15 augustus 2008. De finales vinden dit jaar plaats op 14 en 15 augustus en ACC zal als gastheer optreden.

Contact: Frank van der Weijden fjfvdweyden@rmnet.nl

 

12. Golf

Helaas is Thijs Vermeulen niet aanwezig om de over de Golf-afdeling van de Flamingo’s te vertellen (FlaminGolf). In het cricketwedstrijdschema zijn ook de golfwedstrijden opgenomen (o.a. in combinatie met de A-Tour).

13. Uitreiking

De uitreiking van de diverse bekers geschiedt zoals gewoonlijk tijdens het Heerendiner:

De Cramer McLean beker wordt uitgereikt aan Peter Borren vanwege zijn matchsaving c.q. winning runs (105 en 96) tegen Canada voor de ICC Intercontinental Cup 2007, waardoor Nederland de wedstrijd alsnog wist te winnen.

De Willem van Rossem memorial wordt uitgereikt aan de man die zich op vele gebieden (over de hele wereld) reeds zeer verdienstelijk voor het Nederlands Cricket heeft gemaakt. Eerder ontving hij al de titel ‘Volunteer of the Year’ van de ICC; zijn naam: Jos Heggelman.

Jos was met een smoes naar het Heerendiner gelokt: hij zou een trofee voor zijn zoon ophalen… maar gelukkig hoefde hij niet met lege handen thuis te komen, en bovendien aanvaardde hij dankbaar het hem aangeboden lidmaatschap van de Flamingo’s, waar alle aanwezigen buitengewoon content mee waren. Hij was bijzonder geroerd dat ná de ICC zelfs de Flamingo’s zijn werkzaamheden weten te waarderen.

 

14. Bestuurssamenstelling

De heren M.G. (Michiel) Muller (Voorzitter), H.J.D. (Niels) de Lanoy Meijer (Penningmeester) en E.W. (Ed) de Moura Correia (Tourmanager) stellen zich herkiesbaar. Het bestuur van de Flamingo’s heeft een maandenlange sollicitatieprocedure achter te rug om de vacante secretarisfunctie op te vullen. Zij zijn dan ook zeer verheugd dat ze de juiste persoon hebben gevonden in de persoon van dhr. H.R. (Harold) Vogelaar (VCC, Rood en Wit en MOP, Flamingolid sinds 2000). Hij was reeds actief als webbeheerder van de Flamingosite. De vergadering steunt zijn kandidatuur van harte.

Het visitekaartje van de nieuwe secretaris is de volledig vernieuwde Flamingo website www.ctcdeflamingos.nl:

a. Binnenkort ontvangt ieder lid een eigen gebruikersnaam en wachtwoord waarmee men op de site kan inloggen en de “members only” gedeelte kan bekijken. De belangrijkste functionaliteiten van de nieuwe website zijn:

b. In de “members only” sectie van de website kunnen leden het volledige ledenbestand bekijken: namen, adressen, telefoonnummers, email adressen.

c. De leden kunnen zelf hun profiel bijwerken en foto’s en video’s uploaden.

d. Vermelding van het wedstrijdprogramma, verslagen, links naar cricketsites, alle adressen en routes van Nederlandse cricketclubs.

e. Ieder lid kan zich via de site voor wedstrijden inschrijven en zien wie zich al heeft ingeschreven.

f. De secretaris kan vanuit de site e-mails versturen naar alle leden, of bepaalde groepen leden.

15. Rondvraag

John Wories vraagt aandacht voor het aantal umpires in Nederland. Dit aantal neemt drastisch af en hij doet dan ook een beroep op alle Flamingoleden om slechts 2 x per seizoen een wedstrijd te fluiten. Flamingolid en hoofdklasse umpire Willem Molenaar is bereid een cursus te geven indien dit nodig wordt geacht. Kortom meldt u aan bij de umpire commissie.

Koos van Staaij vraagt zich af of mensen zo makkelijk kunnen worden klaargestoomd voor de hoofdklasse. Het antwoord is dat men ook in een lagere klasse kan beginnen.

Gijs Tettelaar vertelt dat Bloemendaal in 2010 de Koninklijke leeftijd van 100 jaar bereikt. Hij vraagt of de finales van het FJT daarom op Bloemendaal kunnen worden gehouden als onderdeel van hun jubileum.

Frank van der Weijden vraagt aandacht voor het congres van de KNCB op 12 juli. Marc Asselbergs zal tijdens het diner hier nog enigszins over uitweiden. Tijdens de vergadering is al een aantal problemen met het jeugdcricket in Nederland gesproken; tijdens dit congres zullen deze problemen ook uitgebreid besproken worden.

16. Sluiting

Om exact 20.11 wordt de vergadering gesloten, zodat men aan tafel kan voor het Heerendiner, waar tafelpresident Kees Bakker de regie zal hebben. Tijdens het diner worden Jaap Grootmeijer en Peter Tholen bedankt voor hun jarenlange gulle giften aan de Flamingo dis en wijnveiling. Dit jaar wordt de wijn aangeboden door Floris Stukker. Veilingmeester is dit jaar dhr. G. van Laer. Met hoeveel flessen witte wijn de heer van Laer naar huis is gegaan is onbekend.

 

Aldus opgetekend door de secretaris,

 

5 april 2008

Harold Vogelaar

secretaris@ctcdeflamingos.nl

 

FaceBook logo
LinkedIn logo
Instagram logo